Gebruiksvoorwaarden

Alhoewel deze website met uiterste zorg wordt samengesteld, kan de beheerder ervan, hierna het Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst of BAM genoemd, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de aangeboden informatie. Volledigheid en juistheid worden nagestreefd, maar gegevens op deze website zijn niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig en/of helemaal bijgewerkt. Als u ons op onjuistheden of onvolledigheden opmerkzaam maakt, zullen wij waar mogelijk wijzigingen snel aanbrengen. Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

AV DATA

Deze adresgids is een voortzetting van AV DATA en www.avonline.be, een project van het Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM) in samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Flanders Image en MEDIA Desk België - Vlaamse Gemeenschap ; gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.
AV DATA bood geregistreerde bezoekers de mogelijkheid om professionele contact- en andere gegevens online beschikbaar te maken. Door het verstrekken van gegevens aan AV DATA verklaarden geregistreerde bezoekers zich akkoord dat deze gegevens door anderen konden worden geconsulteerd, gedownload en gereproduceerd.

De gebruiker die op AV DATA of op deze adresgids data invoert of verbetert moet de intellectuele rechten en fundamentele rechten van derden respecteren. Door de verbetering of toevoeging van de data aanvaardt de gebruiker de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. In geval de gebruiker ook de auteur is van de data, verleent hij de toestemming de data te publiceren op websites van BAM en staat hij een Creative Commons Licentie toe op alle informatie (tags, comments, etc) die hij toevoegt aan deze adresgids.

BAM vzw behoudt zich het recht voor om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de data die worden ingevoerd, te onderzoeken en/of te verwijderen, indien het vermoeden bestaat dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten.

Privacy

In onze bestanden worden enkel de naam, adres en communicatiegegevens en beroepskwalificatie of commerciële specialisatie opgenomen. Alle door u verstrekte gegevens worden door BAM verwerkt en in een bestand opgenomen teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten, en derden te kunnen informeren omtrent uw beroepskwalificaties of commerciële specialisatie.
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft iedere natuurlijke persoon het recht te weten welke persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt en eventuele onjuiste gegevens te laten verbeteren. U kunt uw persoonsgegevens rechtstreeks raadplegen en verbeteren via beschermde webpagina's op deze adresgids. Uiteraard kan u een ook aangetekend schrijven met kopie van uw identiteitskaart sturen aan BAM.
Deze website maakt geen gebruik van spyware en probeert ook niet op andere manieren de persoonlijke levenssfeer te doorbreken. De webserver houdt uitgebreide logfiles bij van alle clicks op deze website. Deze logfiles zullen verregaand statistisch bewerkt en geanalyseerd worden, en de hier geboden service zal ermee verfijnd worden. Deze logfiles zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Beperking van Aansprakelijkheid

BAM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, zelfs zware fouten, wat betreft de inhoud van de publicaties of gepubliceerde gegevens (inclusief alle vormen van gegevens geplaatst door gebruikers van de website, waarover BAM geen controle heeft) alsook wat betreft iedere vorm van dienstverlening in het kader van het beheer van deze adresgids. Iedere verantwoordelijkheid ter zake wordt hierbij uitdrukkelijk verworpen en BAM zal in geen geval kunnen worden aangesproken of verantwoordelijk gesteld voor om het even welke directe of indirecte schade. Zij kunnen derhalve geen enkele garantie verlenen ten aanzien van de juistheid, actualiteit, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van hun publicaties en/of gepubliceerde gegevens, ook al wordt hieraan de grootst mogelijk zorg besteed. Zij behouden zich het recht voor hieraan te allen tijde de nodige wijzigingen en/of aanpassingen aan te brengen. Iedere toegang tot, consultatie van of gebruik van publicaties of gepubliceerde gegevens op deze adresgids alsook het louter verstrekken van gegevens in deze adresgids houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van huidige algemene voorwaarden.

Hyperlinks

Als contactsite bevat deze website veel hyperlinks naar websites en webservices die worden beheerd door derden. BAM is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Ook voor fouten in de adressen van websites of domeinen kan BAM niet aansprakelijk gesteld worden. Het aanbieden van de hyperlinks betekent evenmin dat BAM de inhoud van deze sites geheel of gedeeltelijk goedkeurt.

Auteursrechten

Tenzij anders is aangegeven, kunt u de informatie op deze website (teksten, beelden en geluiden) vrij en kosteloos raadplegen downloaden en kopiëren voor persoonlijk gebruik of citeren in documenten op voorwaarde dat u altijd duidelijk de bron vermeldt. Voor de gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de informatie (teksten, beelden, geluiden) op deze website door middel van druk, diskette, CD-ROM, CD-I, Internet, Intranet, video- of filmprojectie, tentoonstellingspanelen of op welke wijze dan ook, is altijd voorafgaande toestemming van BAM vereist. U kunt daarvoor contact opnemen met Sam Eggermont (sam@bamart.be).

Bevoegde Rechtbank

Huidige algemene voorwaarden vallen onder toepassing van het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken in Gent.

Bijkomende informatie

Indien u bijkomende informatie omtrent het gebruik van deze website of omtrent huidige algemene voorwaarden wenst, kunt u terecht bij BAM.

BAM
Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst
Bijlokekaai 7d
9000 Gent
T +32 9 267 90 40
F +32 9 233 07 09
M info@bamart.be
W www.bamart.be

 
Voor informatie met betrekking tot uw privacy kunt u eveneens contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Hoogstraat 139
1000 Brussel
T +32 2 213 85 40
F +32 2 213 85 65
M commission@privacycommission.be
W www.privacycommission.be